Obchodní podmínky Agentury Mája

 

Vymezení pojmů:

 1. Agentura Mája – společnost vlastněná Martinou Vetešníkovou k provozu služeb venčení a hlídání psů, koček a domácích zvířat. Provozována prostředníctví živnostenského opravnění IČO:74531638664 32, Vranov 232

 2. Webové stránky Agentury Mája – www.venceni-psu.jecool.net sloužící k popisu služeb a všech činností Agentury Mája, registraci venčitelů a nabídky služeb. Www.kdoneskacenenipes.cz webové stránky sloužící k uskutečnění on-line objednávek a k administraci objednávek a k administraci účtu zákazníků.

 3. Registrace zákazniků – registrace zákazníků není a nebude spoplatněnou službou. Registrace slouží k administraci zákazníka, předání kontaktních údajů, uskutečnění objednávek a fakturaci.

 4. Kontaktní údaje: email: agentura.maja@email.cz

  Tel.: +420 736238333

 5. Fakturační údaje: Martina Vetešníková (Agentura Mája), 664 32, Vranov 232

IČO: 74531638, není plátcem DPH

 1. Bankovní spojení: Účet veden u mBank jako mKonto Business.

Číslo účtu : 670100-2213020944/6210

IBAN (SWIFT): CZ45 6210 6701 0022 1302 0944

BIC: BREXCZPPXXX

Označení objednávky uvaďejte při platbě bankovním převodem do zprávy pro příjemce.

 1. Venčitel/ka – Zaměstnanec Agentury Mája, který vykonává služby Agentury Mája prostřednictví dohody o provedení práce. Agentura Mája disponuje velkou databází ,,venčitelů/ek z celé České Republiky.

 2. Pojištění – Agentura Mája je pojištěna na výkon svých služeb u společnosti Česká pojištovna a.s., pojištění se vztahuje i na pojištění ,,venčitelů" a jejich činnosti prostřednictvím Agentury Mája při výkonu služeb.

 3. Služby – Venčení psa (psů). Hlídání psů, koček a dalších domácích zvířat.

 

Závazky Agentury Mája

 1. Agentura Mája vykonává služby v terminech, časech objednané klientem.

 2. Lokalitu služeb venčení si vybírá klient. Agentura Mája se zavazuje tuto lokolitu dodržovat.

 3. Agentura Mája uchovává v tajnosti veškeré informace o klientovy. Všichni zaměstnanci Agentury Mája podepisují dohodu o mlčenlivosti.

 4. Pokud je Agentuře Mája umožněn přistup do domácnosti klienta zavazuje se dodržovat jeho diskretnost a soukromí a uchovává je v tajnosti. Zároveň neumožní přístup do domácnosti třetím osobám bez písemného souhlasu zákazníka. V nenadálých situacích si Agentura vymezuje právo vpustit do domácnosti třetí osobu za účelem ochrany majetku zákaznika či zdraví zaměstnaců nebo svěřených zvířat. (Např.: Veterinární péče a klient je telefonicky nedostupný.)

 5. Agentura Mája se zavazuje provádět výkon svých služeb způsobem objednaným klientem. Volba vhodné zátěže. Absence fyzických trestů. Výcvik formou pozitivní motivace.

 6. V případě mokrého nebo nepříznívého počasí venčitelé otírají psovy břicho či packy předem připravenou osužkou.

 7. Při odchodu venčitel dle požadavků klienta doplní vodu a krmivo.

 8. V Připadě nestandartních situací Agentura vždy kontaktuje klienta telefonicky.

 9. Při ukončení spolupráce vrací Agentura Mája klíče od domácnosti pokud byly pro výkon služeb zákazníkem poskytnuty nejpozději do třech pracovních dní. Zpravidla však tentýž či následující den. 1. Základní ústanovení

 

1.1  Zákazník Agentury Mája při objednání služeb souhlasí s těmito podmínkama spolupráce.

1.2  Zavazuje se k uhrazení objednaných služeb do termínu splatnosti  pro objednané služby.

1.3. Umožní výkon služeb.

1.4. Nebude sdělovat kontaktní údaje na venčitele/ky a bude je uchovávat v tajnosti s platnou legislativou při nakládání s osobními údaji. K předávání informací a kontaku slouží výhradně kontaktní údaje Agentury Mája zde v obchodních podmínkách vyslovně uvedené.

1.5. Zákazník může odstoupit od objednávky. Musí však uvědomit Agenturu Mája nebo venčitele/ku se kterým bylo sjednáno výkon služeb písemně, elektronicky nebo telefonicky nejpozději však 1 den před dohodnutými objednanými službami tak aby Agentuře nebo jejím zaměstnancům nevznikly zbytečné náklady se zajištěním objednaných služeb. Agentura Mája potvrzením této skutečnosti bere na vědomí a sděluje zákazníkovy odesláním odpovědi ,,zrušená objednávka". Zákazníkovy je v takovém případě vrácena plná částka za objednané služby nebo je částka převedena k zajištění výkonu služeb klientem následně objednaných.

Storno poplatky:

Zrušení služeb 14 dní předem 10 procent z objednávky.

Zrušení služeb 7 dní předem 20 procent z objednávky.

Zrušení služeb 3 dny předem 30 procent z objednávky.

Zrušení služeb 1 den předem 40 procent z objednávky.

V den služby, nelze službu zrušit s nárokem vrácení peněz za objednávku.

Storno poplatky mohou avšak nemusejí být Agenturou Mája účtovány. Vždý záleží na okolnostech zrušení objednávky.

Storno poplatky byli zavedeny z důvodu vysokých výdajů na zajištování služeb a časovén plánů venčitelů.

1.6. Zákazník stvrzuje svoje objednávky uskutečněním objednávky v administraci webových stránek Agentury Mája. Podpisem objednávky tištěné verze objednávky. Uskutečnění objednávky prostřednictví telefoní komunikace, pokud k tomu využije svoje telefoní číslo uložené v databázi zákazníků. Zákazník svoluje Agenturu Mája k vytvoření bezplatného účtu na webových stránkách Agentury Mája k evidenci objednávek, k fakturaci a k uchovávání kontaktních údajů zákazníka výhradně pro potřeby Agentury Mája.

1.7. Zákazník souhlasí se zasíláním emailů o stavu objednávky a k obchodní korenspondenci s Agenturou Mája.

1.8 Agentura Mája si vyhrazuje právo odstoupit od výkonu objednaných služeb. Musí však uvědomit klienta o této skutečnosti. 

1.9. Agentura Mája si vyhrazuje právo nepříjmout objednávku, pokud shledá že zvíře je agresivní a jeho zvládnutí by mohlo být problematické nebo pokud by zvíře zjevně působilo špatným zdravotním stavem.

2.0. Zákazník se zavazuje, že nebude požadavat od venčitele/ky výkon služeb bez vědomí Agentury Mája. Ani požadovat výkon jiných prací bez vědomí a souhlasu Agentury Mája.

2.1. Zákazník se zavazuje, že v případě nespokojenosti s kvalitou a způsobem provádění služeb ,,venčitelem“ bude neodkladně kontaktovat Agentururu Mája.

2.2. Zákazník majitel zvířete objednávkou uděluje Agentuře Mája souhlas s poskytnutím veterinární péče zvířeti v případě neodkladné potřeby. Agentura Mája se o této skutečnosti zavazuje neprodleně informovat zákazníka. Veterinární péči a náklady spojené se zajíštěním veterinární péče hradí zákazník.

2.3 Při velmi nepříznivém počasí (krupobití, prudký trvající déšt, silný mráz, tropické horko atp) si Agenturu Mája vyhrazuje právo na poskytnutí služeb venčení v délce nezbytně nutné k vykonání potřeb psa s ohledem na individuální pocity psa, zdravotní stav a tělesnou kondici psa. Je tak také proto, že našim zájmem je poskytnutí našich služeb zvířatům do té míry, do kdy jim samotným je to příjemné, žádoucí a zdravotně nerizikové. V takových případech je venčení zhruba 30 minutové.

2.3 Seznamovací schůzka: Schůzka slouží k vzájemnému poznání mezi klientem, venčitelem popřípadě zástupcem, managerem nebo asistentkou Agentury Mája. A také seznámení venčitele se zvířetem. Průběh schůzky by měl být následovný – 1., 30 minut konzultace s klientem 2. 30 minut venčení psa. Seznamovacích schůzek v případě komplikovanějších psů je možné domluvit více. V připadě nutnosti více seznamovacích schůzek je služba zpoplatněna  aktuální cenou hodinového venčení.

2.4. Zákazník se zavazuje že nebude nabízet zaměstnancům firmy Agentury Mája, ně nějž obdržel kontakt, výkon služeb bez vědomí, objednání a finanční účasti Agentury Mája. Pokud by tak učinil a nabídku by vyslovil či jinak sdělil zaměstnanci, souhlasí se stanovením pokuty za porušení obchodních podmínek a to ve výši 5000 Kč za každou takto učiněnou nabídku. Zaměstnanci jsou finančně motivování k nahlášení takovéto nabídky/incidentu od klientů, proto před touto nabídkou Agentura Mája své zákazníky DŮRAZNĚ VARUJE. Připadný spor by byl následně řešen dozorčí doložkou dozorcem jenž určí Agentura Mája a případně vymáhán exekuční cestou.

Zákazník dále souhlasí se zaznamenávání a uchovávání komunikace se zaměstnance ke zdokumentování výkonu služeb a k případnému doložení takovéhoto jednání jenž by bylo v rozporu s obchodními podmínkymi s nimiž zákazník výslovně souhlasí a bere na vědomí. Stvrzuje tak učiněním objednávky služeb přes Agenturu Mája.

Aktualizováno v Brně dne 19.5.2022

Martina Vetešníková

Agentura Mája